ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ

Σε ποιους απευθυνεται

 • Early stage & Innovation Idea Stage Startups
 • Tech SMEs
 • Startup Founders & CFOs
 • Νέους επιχειρηματίες
 • Στελέχη επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων προϊόντων

Προαπαιτουμενα συμμετοχης

 • Προσχέδιο του επιχειρηματικού σχεδίου/ BMC
 • Αρχική έρευνα αγοράς για το εγχείρημα που αναπτύσσεται
 • Τα revenue models και revenue streams που χρησιμοποιούνται
 • Επιθυμητή εξοικείωση με οικονομικούς όρους
 • Ανάλυση εικονικής επιχείρησης για όσους δεν πληρούν τα παραπάνω  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Workshop 1
16/03/2019
Workshop 2
20/03/2019
Workshop 3
27/03/2019
Workshop 4
30/03/2019
Workshop 5
06/04/2019

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Workshop 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (6 ΩΡΕΣ)

 • Εξοικείωση με τη λειτουργία του οικοσυστήματος καινοτομίας και των νέων εγχειρημάτων
 • Startup Financing Circle
 • Ποιες είναι οι επενδυτικές δομές που υπάρχουν σήμερα και πώς λειτουργούν
 • VCs- τι είναι/ πώς λειτουργούν;
 • Εquifund
 • Pre-Series A, Series A, B and C funding – τι είναι και ποιο επιδιώκουμε ανάλογα τη χρονική στιγμή και το στάδιο που βρισκόμαστε;
 • Τρόποι χρηματοδότησης
 • Κριτήρια Αξιολόγησης μιας επένδυσης
 • Convertible Note

Workshop 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (4 ΩΡΕΣ)

 • Αρχικό Κόστος Επένδυσης
 • Ανάλυση Προϋπολογισμού – Βudgeting
 • Ανάλυση Cost Structure και Customer Segments
 • Επιλογή Revenue Model
 • Ανάλυση P & L – Profit & Losses
 • Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
 • Αξία επιχείρησης
 • Αξία μετοχικού κεφαλαίου
 • Πώς να θέτω οικονομικούς στόχους σε μηνιαία και ετήσια βάση

Workshop 3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (4 ΩΡΕΣ)

Βασικές Έννοιες

 • Χρηματοροές – DCF Analysis
 • NPV
 • IRR
 • ROI: Return of Investment
 • PI: Δείκτης κερδοφορίας
 • ROE
 • Δείκτης αποτελεσματικότητας
 • Δείκτης προστιθέμενης αξίας
 • Αναλογία αύξησης των εσόδων
 • Ακαθάριστα έσοδα ανά εργαζόμενο
 • Καθαρό περιθώριο κέρδους
 • Έτη απόσβεσης μετοχικών κεφαλαίων
 • Βέλτιστη Κεφαλαιακή Διάρθρωση
 • WACC- Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου
 • The Payback Period
 • Profitability Index
 • Choosing Capital Investments When Resources Are Limited

Workshop 4: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (6 ΩΡΕΣ)

Innovation Accounting (IA)

Μεταβλητές που εισέρχονται στην αξιολόγηση ενός νέου εγχειρήματος

 • Αξία ενεργητικού
 • Πιθανότητα επιτυχίας
 • Μέγεθος επιτυχίας
 • Conversion rates
 • Revenue per customer
 • LTV per customer
 • Retention rate
 • CAC: Customer Acquisition Cost
 • Breakeven Point

Workshop 5: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (6 ΩΡΕΣ)

 • Quantitative Risk Analysis
 • Ανάλυση Ευαισθησίας
 • OpEx
 • CapEx
 • Unit Costs
 • Χρηματοοικονομική Έκθεση
 • Pitch Deck
 • Επιχειρηματική Αξιολόγηση

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Academic Partner

 • Environmental Economics And Sustainability Unit

StartUpNow Family